Mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động

14:33 - 09/01/2015
2009

 Mô hình và nguyên tắc Quản trị điều hành

  • Thượng tôn pháp luật, tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Ngân hàng.
  • Bảo vệ và gia tăng lợi ích hợp pháp cho Cổ đông, Ngân hàng thông qua việc tạo dựng hệ thống quản trị rủi ro với cơ chế giám sát chặt chẽ giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành.
  • Đảm bảo tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của HĐQT về việc tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của NH phù hợp với định hướng của ĐHĐ Cổ đông
  • Hoạt động quản trị, điều hành của NH được tổ chức và quản lý tập trung theo chiều dọc với trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất là Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và phân cấp dần theo thứ tự từ các Ủy ban thuộc HĐQT đến ban TGĐ.
  • Chủ tịch các Ủy ban thuộc HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách điều hành, chỉ đạo các Ủy ban, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối.
  • Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối tại Hội sở chịu trách nhiệm tổ chức thực thi các định hướng của HĐQT, nhận sự chỉ đạo theo chiều dọc từ các Ủy ban và thành viên HĐQT chuyên trách;

Mạng lưới hoạt động tính đến tháng 10/2011


Ngoài ra Ngân hàng còn tiếp nhận và khai thác gần 10.000 Bưu cục Tiết kiệm Bưu điện tại 63 tỉnh thành trên cả nước sau khi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.

lên
0 users have voted.
Vote nội dung